Οι Εκπαιδευτές/τριες που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, δύνανται να παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους, μέσω της Open eClass του Δ.ΙΕΚ Κοζάνης.

Σε  περίπτωση  καταρτιζόμενων  που  ανήκουν  σε  ομάδα  αυξημένου  κινδύνου  για  νόσηση  από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως  εκπαίδευση (eClass) των  καταρτιζόμενων,  που  προβλέπεται  στην  παράγραφο  7  της εγκυκλίου.

Βάσει της εγκυκλίου της  Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης  με Αρ.Πρωτ: Κ1/55594/ 13-05-2020, όλοι οι πρακτικά ασκούμενοι των οποίων οι πρακτικές ασκήσεις αναστάλθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19, οφείλουν να παραβρίσκονται στους χώρους εργασίας που λαμβάνει χώρα η Πρακτική Άσκηση τους (εάν αυτοί οι χώροι είναι σε λειτουργία), από την ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2020 για την συνέχιση της.

Παρακαλούμε αναγνώστε την εγκύκλιο και παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ, σε τακτά χρονικά διαστήματα όπου θα υπάρξουν οδηγίες.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως τις 15/05/2020.

Το ΔΙΕΚ Κοζάνης ενεργοποιεί την ασύγχρονη εξ αποστάσεως πλατφόρμα e-Class στη διεύθυνση  https://iekkozanis.mysch.gr/eclass  , είναι ένα εργαλείο που θα επιτρέψει την εξ αποστάσεως επικοινωνία εκπαιδευτών και σπουδαστών. Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι εκπαιδευτές και σπουδαστές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

Το ΔΙΕΚ Κοζάνης ενεργοποιεί από σήμερα δοκιμαστική φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης σε δυο κατηγορίες (Βεβαίωση Φοίτησης, Αριθμός ΒΕΚ), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως τις 30/4/2020.

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας  των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020.