Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ενημερωθούν για το πρόγραμμα των Τελικών
Εξετάσεων και τις επιτηρήσεις τους από τη γραμματεία ενυπόγραφα.