Προγραμματισμός μέχρι το τέλος του εξαμήνου.

Οι εκπαιδευτές έως τις 29 Ιανουαρίου να έχουν ολοκληρώσει την ύλη και να δώσουν εργασίες στους σπουδαστές αντί τελικών γραπτών εξετάσεων. Από 1 έως 5 Φεβρουαρίου να έχουν διορθωθεί οι εργασίες και έως τις 9 Φεβρουαρίου το αργότερο να έχουν παραδώσει βαθμολογίες.