Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, η λειτουργία των ΙΕΚ, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, πραγματοποιείται διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55339 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3780/8-9-2020), Κεφάλαιο Β΄ – Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, που αφορά στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ωστόσο, στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι ανάγκες κατάρτισης θα καλύπτονται με εξ αποστάσεως ασύγχρονη ή σύγχρονη κατάρτιση. Ειδικότερα:

 • Καταρτιζόμενοι οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, μετά από
  ιατρική γνωμάτευση η οποία κατατίθεται στο ΙΕΚ.
 • Καταρτιζόμενοι που συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19.
 • Εκπαιδευτές οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, μετά από
  ιατρική γνωμάτευση η οποία κατατίθεται στο ΙΕΚ.
 • Εκπαιδευτές που συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19.
 • Καταρτιζόμενοι που νοσούν από κορωνοϊό COVID 19.
 • Εκπαιδευτές που νοσούν από κορωνοϊό COVID 19.

Στην περίπτωση προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης της λειτουργίας του ΙΕΚ παρέχεται σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση για όσο χρονικό διάστημα το ΙΕΚ παραμένει σε αυτό το καθεστώς.

Όσον αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση, αυτή θα πραγματοποιείται τις ημέρες και τις ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τμήματος και οι παρουσίες των καταρτιζομένων θα πιστοποιούνται από τους εκπαιδευτές των τμημάτων.

Σε ότι αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα, αυτά θα υλοποιούνται διά ζώσης, κανονικά, με τήρηση των απαραίτητων κανόνων και οδηγιών προστασίας.

Σε περίπτωση που αιτιολογημένα η διά ζώσης κατάρτιση δεν είναι εφικτή, τα εργαστηριακά μαθήματα είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με προσομοίωση εργαστηρίου, αξιοποιώντας κάθε δυνατή τεχνολογία. Επίσης, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορη μέθοδο διδασκαλίας που εξυπηρετεί το κάθε εργαστηριακό μάθημα.

Δείτε συνημμένα τις αναλυτικές οδηγίες.

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση

Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων COVID_19 που παρατηρούνται στην περιοχή της Κοζάνης, δεν είναι εφικτή την παρούσα στιγμή η πραγματοποίηση των μαθημάτων τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών στο χώρο του ΔΙΕΚ, για προληπτικούς λόγους.

Γι αυτό το λόγο την εβδομάδα από 19-10-2020 έως 23-10-2020 δεν θα γίνουν μαθήματα δια ζώσης αλλά μόνο εξ αποστάσεως.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που έχουν αναλάβει ώρες αυτό το εξάμηνο να εγγραφούν στην πλατφόρμα του e-class σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ και να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως σύγχρονη συνάντηση, μέσω της πλατφόρμας webex, τη Δευτέρα, 19-10-2020 και ώρα 16:00 με τον διαχειριστή της πλατφόρμας. 

Το link με το οποίο θα συνδεθούν για τη συνάντηση

https://minedu-secondary.webex.com/meet/nmavrop

Το Κτήριο σήμερα θα παραμείνει κλειστό, λόγω ειδικής απολύμανσης στο πλαίσιο της μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κοροναϊό.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το ΙΕΚ μας θα δέχεται εκπαιδευτές και σπουδαστές μόνο με ραντεβού, στα τηλέφωνα 2461023816, 2461021987, 2461021739 ή με email στο iekkozanis@sch.gr

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη αλλά αδιαβάθμητη κατάρτιση, καθώς δέχονται αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Η κατάταξη των τίτλων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος αρχικής κατάρτισης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ  https://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης.

Νομικό πλαίσιο

Μετά την κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και τη μεταφορά των δημοσίων ΙΕΚ στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης εκδόθηκε ο πρώτος Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ αυτών.
Ο αρχικός Κανονισμός Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), ψηφίστηκε με το Ν. 4186 “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 193, τ.Α’, 17-9-2013) και τέθηκε σε εφαρμογή με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 12081/21-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ39-ΖΡΝ).

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 5954/23-6-2014 (ΑΔΑ: 7ΟΕΡ9-ΧΨΟ) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1807, τ.Β’, 2-7-2014.

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020, στις 9:00 το πρωί, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, για την επιλογή καταρτιζομένων σε τμήματα ειδικοτήτων Α’ εξαμήνου στα Δημόσια ΙΕΚ.

Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται στην ιστοσελίδα:

https://diek.it.minedu.gov.gr

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 23:59, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

 

Σημαντική παρατήρηση

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων που προβλέπεται στον Κανονισμό λειτουργίας.

Οι ειδικότητες που τελικά θα προσφερθούν στα ΔΙΕΚ και θα λειτουργήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο, θα λάβουν οριστική έγκριση λειτουργίας εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός (τουλάχιστον 15) ηλεκτρονικών αιτήσεων – εγγραφών.

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ
  ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ
 6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)