Αιτήσεις μέχρι Δευτέρα 8/3, η αποστολή δικαιολογητικών στο email  iekkozanis@sch.gr

Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 550/τ.Β’/12.02.2021, η Απόφαση K5/15605/09.02.2021 που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Γ. Βούτσινος για τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807).

Σύμφωνα με την Απόφαση η έναρξη και λήξη εαρινού εξαμήνου 2021Α θα είναι από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021

Οι παρακάτω αλλαγές που περιγράφονται στην Απόφαση, κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της υφιστάμενης κατάστασης από την εξέλιξη της πανδημίας.

Συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αφορούν τα παρακάτω:

Α. Κατάρτιση από απόσταση στο εαρινό εξάμηνο
  • Από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτές ή όπως τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. για
    την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Για το χειμερινό εξάμηνο 2020Β, η αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ατομικές ή ομαδικές δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως 100% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων
Β. Μαθήματα που δεν ολοκληρώθηκαν λόγω περιορισμών της πανδημίας κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020Β
  • Τμήμα της κατάρτισης του χειμερινού εξαμήνου 2020Β, (εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν διδάχθηκαν ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς), θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο 2021Α και έως τη λήξη του.
  • Τα εργαστηριακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020Β εντάσσονται αναλογικά στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2021Α, όπως αυτό καταρτίζεται από τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για τα εργαστηριακά μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου, δεν θα διεξαχθούν τελικές εξετάσεις του εξαμήνου 2020Β. Οι καταρτιζόμενοι θα ανανεώσουν την εγγραφή τους στο επόμενο εξάμηνο και οι τελικές εξετάσεις θα υλοποιηθούν όταν η κατάρτιση του μαθήματος θεωρηθεί πλήρης.
  • Η επιλογή των εκπαιδευτών και οι αναθέσεις των εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία θα μεταφερθούν στο επόμενο εξάμηνο 2021Α, θα γίνει στους εκπαιδευτές του Μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είχαν ανατεθεί κατά το προηγούμενο εξάμηνο ή σε νέους εκπαιδευτές και θα αφορούν αποκλειστικά στα μαθήματα του εξαμήνου 2020Β.
Γ. Για τα εργαστηριακά μαθήματα
  • Εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν δύνανται να υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής τους θα εξειδικευτεί κατά περίπτωση με την έναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στα Ι.Ε.Κ.
Δ. Ρύθμιση θεμάτων για τα Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το ΦΕΚ με την Απόφαση.

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρείται στην ψηφιακή πλατφόρμα από τα μέλη του Μητρώου για υποβολή δήλωσης, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής της δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021Α, έως την Τρίτη 16/02/2021 και ώρα 15:00.

Επίσης, μετά από πολλά μηνύματα μελών του ΜΗΤΡΩΟΥ, για να δοθεί δυνατότητα διόρθωσης εσφαλμένων δηλώσεων μαθημάτων εκ μέρους τους, προέβη στην αποοριστικοποίηση όλων των ήδη υποβληθέντων δηλώσεων με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν εκ νέου τη δήλωση μαθημάτων εφόσον το επιθυμούν.

Σε κάθε περίπτωση η τελική προθεσμία οριστικοποίησης και υποβολής της δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2021Α, ορίζεται η Τρίτη 16/02/2021 και ώρα 15:00.

Αγαπητοί/ές  Εκπαιδευτές/τριες

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία εστάλη   την Παρασκευή, 22-01-2021 ορίζεται ότι “οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μόνο με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζομένους από του εκπαιδευτές”.

 

Οι εκπαιδευτές έως τις 29 Ιανουαρίου να έχουν ολοκληρώσει την ύλη και να δώσουν εργασίες στους σπουδαστές αντί τελικών γραπτών εξετάσεων. Από 1 έως 5 Φεβρουαρίου να έχουν διορθωθεί οι εργασίες και έως τις 9 Φεβρουαρίου το αργότερο να έχουν παραδώσει βαθμολογίες.